Vedtægter for Lemvig BUKS

Vedtægter for Børne- og Ungdomskulturelt Samråd i Lemvig Kommune

§ 1.               Formål/kommissorium

Det primære formål for Børne- og Ungdomskulturelt Samråd i Lemvig Kommune er at støtte arrangementer for og af lokale kræfter, samt informere og orientere bredt om samrådets arbejde.

Desuden kan Børne- og Ungdomskulturelt Samråd:

·   fremme koordineringen og samarbejdet mellem de foreninger, institutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, grupper og enkeltpersoner, der udøver en kulturel indsats for, med og af børn og unge.

·         være forum for udveksling af ideer, erfaringer og inspirere til nytænkning m.h.p. at udvikle den kulturelle dimension i børnenes og kommunens liv.

·         sikre at børn og unge selv kommer til udtryk med deres egen kultur.

·         støtte børn & unges egne arrangementer og selv tage initiativ til disse samt udvikle børne- og kulturområdet.

·         synliggøre og skabe debat om børnekulturen og dens vilkår i Lemvig Kommune.

·         fungere som høringspart i forbindelse med kommunale satsninger på børne- og ungdomskultur.

  

§ 2.               Børne- og Ungdomskulturelt Samråd består af:

Gerne 5 repræsentanter fra skole, ungdomsuddannelser, daginstitutioner, foreninger og/eller grupper og personer, der udøver en kulturel indsats for, med og af børn i Lemvig Kommune.                

Lemvig Bibliotek børneafdeling er sekretær for Børne- og Ungdomskulturelt Samråd .

Til møderne kan indkaldes relevante samarbejdspartnere.

 

§ 2.1.         Børne- og Ungdomskulturelt Samråd fastsætter selv sin forretningsorden.

Børne- og Ungdomskulturelt Samråd vælger formand, næstformand og kasserer.

Børne- og Ungdomskulturelt Samråd refererer til Familie- og Kulturudvalget.

Børne- og Ungdomskulturelt Samråd er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmer er tilstede.

Børne- og Ungdomskulturelt Samråd er ansvarlig for samrådets arbejde.

Børne- og Ungdomskulturelt Samråd kan nedsætte ad hoc grupper af børn og voksne.

Børne- og Ungdomskulturelt Samråd støtter kun arrangementer, der er offentligt tilgængelige.

 

§ 3.               Valgperiode

Medlemmer vælges for 2 år af gangen gældende fra 1. oktober.

  

§ 4.               Årsmøde

 Børne- og Ungdomskulturelt Samråd afholder et årligt møde i udgangen af september måned.

                 Mødet annonceres 14 dage før i den lokale dagspresse.

På årsmødet beretter formanden om Børne- og Ungdomskulturelt Samråds aktiviteter og støtte i det forløbne år, samt om planerne for det kommende år.

  

§ 5.               Økonomi

Børne- og Ungdomskultursamrådets arbejde finansieres med et tilskud fra Lemvig Kommune, og der kan evt. søges tilskud fra andre instanser.

§ 6.               Vedtægtsændringer

Børne- og Ungdomskulturelt Samråds vedtægter godkendes af Lemvig Kommune.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne kræves dog, at mindst halvdelen af Børne- og Ungdomskulturelt Samråds medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Skulle det nævnte antal medlemmer ikke være til stede pågældende møde, indkalder Børne- og Ungdomskulturelt Samråd inden 14 dage til et nyt møde, på hvilket forslaget kan vedtages.

 

Vedtaget på Børne- Ungdomskulturelt Samråds møde den 6. august 2015.

Børne- og Ungdomskulturelt Samråd modtager pt. 48.500 kr. årligt fra Lemvig Kommune.

 

Vores adresse: Børne- og Ungdomskulturelt Samråd, Skolegade 3, 7620 Lemvig  | Tlf.: 96631509 | gitte.rasmussen@lemvig.dk